การสร้างบ้านที่ดีย่อมต้องมี “แบบบ้าน” โดย (ว่าที่) เจ้าของบ้านสามารถจ้างสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบบ้านให้  ในขณะเดียวกัน เจ้าของบ้านอาจมีข้อสงสัยว่า หากได้รับแบบบ้านฟรีเป็นเล่ม หรือหาแบบตามหนังสือ ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต จะนำมาให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านเลยได้หรือไม่ ?

โดยกระบวนการที่ถูกต้อง ก่อนสร้างบ้านจะต้องมีการยื่นขออนุญาต ต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ  (ยกเว้นบางพื้นที่ที่ไม่ถูกกำหนดเป็นเขตควบคุม ซึ่งมีไม่มากนัก) ทั้งนี้ ในการขออนุญาตจำเป็นต้องใช้ “แบบขออนุญาตก่อสร้าง” ที่มีการแสดงรายละเอียดตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ ในส่วนนี้แบบบ้านฟรีทั่วไปมักมีให้ไม่ครบ โดยเฉพาะแบบสำคัญที่ต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ (ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และรูปแบบที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง) เช่น  แบบโครงสร้างพร้อมรายการคำนวณ แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย แบบและจำนวนห้องน้ำห้องส้วม การจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ แบบระบบประปาและสุขาภิบาล  ฯลฯ

ดังนั้น อย่างน้อยที่สุด เจ้าของบ้านที่ต้องการใช้แบบบ้านฟรี จะต้องอาศัยผู้มีความชำนาญในการจัดทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง  รวมถึงผ่านการตรวจสอบพร้อมเซ็นอนุมัติจากทั้งวิศวกรและสถาปนิกผู้มีใบประกอบวิชาชีพด้วย ก่อนที่จะยื่นขออนุญาต

หลังจากยื่นขออนุญาตก่อสร้างผ่านแล้ว หากนำแบบบ้านที่มี “ไปใช้ก่อสร้างบ้านทันที” เจ้าของบ้านมักต้องเจอปัญหายุ่งยาก ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานก่อสร้าง ระหว่างขั้นตอนการสร้างบ้าน ไปจนถึงตอนก่อสร้างแล้วเสร็จ ยิ่งไปกว่านั้น ยังอาจกระเทือนไปถึงปัญหาขณะอยู่อาศัยใช้งานในอนาคตด้วย  เพราะถึงแม้ว่าแบบบ้านจะผ่านการตรวจสอบพร้อมเซ็นอนุมัติโดยวิศวกรและสถาปนิก รวมถึงได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยหน่วยงานทางราชการแล้ว แต่ก็เป็นเพียงการลงรายละเอียดเบื้องต้นที่เพียงแค่ “ผ่านเกณฑ์ขออนุญาตอย่างถูกกฎหมาย” เท่านั้น

Cr. SCG

ประหยัดงบบ้านใหม่ ซื้ออย่างไรไม่ให้บานปลาย ปัญหาที่ต้องเจอ เมื่อต้องวางแผนก่อสร้างบ้าน!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *